Code Travel Offers

Preambule

Het doel van deze Code Reisaanbiedingen (hierna: de Code) is het ten behoeve van de consument voorkomen van misleidende reclame-uitingen op de Nederlandse markt inzake de prijs en de beschikbaarheid van reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten (hierna: diensten).

Deze Code is vastgesteld door de brancheorganisaties ANVR, BARIN, HISWA Vereniging en KNV, na overleg met de Consumentenbond, de Stichting Reclame Code en de ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat. De Code treedt in werking voor reclame-uitingen met betrekking tot diensten met een vertrekdatum of ingangsdatum op of na 1 april 2007.

De Code wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast door de brancheorganisaties, e.e.a. na overleg met de Stichting Reclame Code en de Consumentenbond.

Zodra de wettelijke regeling tot implementatie van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG) is aanvaard door de Tweede Kamer zal de Code worden getoetst op de verenigbaarheid met de nieuwe wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken en indien nodig worden aangepast. De Code zal ook bij het van kracht worden van de door de Europese Commissie (DG Transport) voorgestelde Verordening over o.a. transparante prijzen voor vliegtickets moeten worden getoetst en mogelijk aangepast.

I) Toepassingsgebied

De Code is van toepassing op reclame-uitingen gericht op de Nederlandse markt betreffende reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten.

II) Definities

De brancheorganisaties ANVR, BARIN, HISWA Vereniging en KNV Busvervoer. (zie voor contactgegevens van deze organisaties bijlage 1). Reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten (niet limitatief): vervoer, verblijf of een andere, niet met vervoer of verblijf verbandhoudende toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt of een combinatie daarvan (in deze Code tezamen ook aangeduid als: diensten). Reclame-uiting: iedere openbare aanprijzing van goederen en diensten. Aanbieder: degene die in de uitoefening van zijn/haar bedrijf- of beroepsactiviteit reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten aanbiedt aan de consument, alsook degene die in naam van of voor rekenschap van hem handelt. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

III) Prijsstelling

De aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclameuitingen. Zij publiceren hun prijzen, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de consument voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten wordt verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de consument door de aanbieder of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren. Actieprijzen resp. actieaanbiedingen dienen als zodanig in de reclame-uiting te worden aangemerkt, met daarbij de vermelding van de daarvoor geldende voorwaarden.

IV) Beschikbaarheid

De aanbieders zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de door hun in reclame-uitingen aangeboden diensten tegen de aangegeven prijs. Zij zullen zich onthouden van het aanbieden van diensten als er een gegrond vermoeden bestaat dat zij deze diensten niet tegen die prijs kunnen (laten) verrichten gedurende een periode en in hoeveelheden die – rekeninghoudend met de dienst, de omvang van de voor de dienst gevoerde reclame en de aangeboden prijs – redelijk zijn (geen lokkertjes). Reclame-uitingen voor diensten die niet meer beschikbaar zijn, zullen onverwijld worden gestaakt.

V) Klachtenregeling

Een ieder die meent dat een aanbieder de Code niet naleeft, kan zich rechtstreeks wenden tot de Reclame Code Commissie: Stichting Reclame Code, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, tel. 020 – 696.00.19. Zie voor procedures, reglementen en sancties de website van de Reclame Code Commissie.

VI) Houder van de Code; wijzigingen

De brancheorganisaties zijn houder van de Code. Wijzigingen in de Code kunnen alleen met instemming van alle aan deze Code deelnemende brancheorganisaties worden doorgevoerd na overleg met de Stichting Reclame Code en de Consumentenbond.